Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal PTS atau UTS Semester 2 Bahasa Jawa Kelas 5

Soal PTS atau  UTS Semester 2 Bahasa Jawa Kelas 5
Download naskah soal penilaian tengah semester 2 atau UTS semester 2 pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa kelas 5 yang berformat .pdf

Penilaian tengah semester (PTS) atau dulu dikenal dengan ulangan tengah semester 2 (UTS) dilaksanakan di bulan Maret sesuai dengan Kalender Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Salah satu mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan Kurikulum 2013 (K13) untuk jenjang kelas 5 Sekolah Dasar adalah mata pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa.

Pemetaan Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Jawa kelas 5 SD sesuai Kurikulum 2013 perlu dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik, mempermudah membuat soal evaluasi, mempermudah dalam membuat kisi-kisi soal serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis soal.

Berikut KD Bahasa Jawa kelas 5 Semester 2 sesuai Kurikulum 2013

3.4 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi tembang macapat sesuai dengan kaidah.
3.5 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks cerita pewayangan/ topѐng dhâlâng.
3.6 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi pasangan aksara Jawa/ Madura sesuai dengan kaidah.

Soal PTS atau  UTS Semester 2 Bahasa Jawa Kelas 5


Ayo garapen soal ing ngisor iki kanthi bener! KD 3.5

Wacanen sing titi!

Bantheng 
Bantheng kegolong kewan kang nyusoni anake. Kewan iki urip ing alas panganane suket kaya kebo lan sapi. Bantheng dedege gedhe dhuwur wulune klawu memper kebo Bantheng ndhuweni sungu sing rosa, biasane kanggo nyungit. Yen bantheng ngamuk galak banget. Mula nganthi ana unen-unen, anggone ngamuk kaya bantheng ketaton

Bantheng kang jumlahe kari sethithik iki antuk kawigaten saka pemerintah sarana undhang-undhang. Sapa wae sing mbedhag.apa maneh mbedil kena sanksi pidana.

1. Paragraf ing dhuwur kalebu karangan ...
A. Narasi
C. eksposisi
B. Deskripsi
D. persuasi

2. Wulu bantheng iku klawu memper karo wulu ...
A. Sapi
C. macan
B. Kebo
D. kethek

3. Anggone ngamuk kaya bantheng ketaton, unen-unen iku kalebu ....
A. Panyandra
C. parikan
B. pepindan
D. panyendhu

4. Salah sijine titikane teks deskripsi yaiku ....
A. Nggambarake kadadean kanthi cetha
C. Kabeh kadadean diurut kanthi urutan wektu
B. Pamaca ora bisa nggambarake kadadean
D. Pamaca ora bisa ngrasakake kadadean kang ana

6. Amrih lemah bisa subur mbutuhake rabuk. Rabuk iku asale saka ....
7. Alas iku gedhe banget gunane tumrap panguripane manungsa, mula alas kudu ....
8. Pak Misni kagungan kersa mantu. Kagungan kersa ngokone ....
9. Sawah kang jembar ditanduri ing wayah .....
10. Kebo lan sapi ing karang pedesaan bisa digunakake kanggo....
11 Lingkungan resik salah sijine bunci urip ....
12. Gunung kang gundul nyebapake anane ....
13. Pari - walang - kodhok - ula - elang, iku kalebu ekosistem ....
14. Tembung" anak cecak yen ditulis aksara jawa yaiku .....
15. Salah sijine cara ngelestarekake lingkungan, kabeh wong kudu mbuwang uwuh ing .....

16. Apa tegese karangan deskripsi iku?
17. Apa ciri-ciri/titikane teks deskripsi iku ?
18. Coba sebutna tata urutan nulis karangan deskripsi !
19. Coba sebutna jenise karangan kang kok mangerteni!
20. Owahana dadi basa krama alus sing bener !
a. Aku dikongkon ibu tuku jangan ing pasar .
b. Bapak arep lunga menyang Malang numpak sepur

Ayo, garapen soal-soal ing ngisor iki kanthi bener! KD 3.6

21. Sing ora kalebu basa rinengga yaiku ....
A. panyandra
C. panyendu
B. pepindan
D. kosok balen

22. Tembung panyandra tegese ....
A. ngalembana
C. nyemoni
B. madhakake
D. nyacat

23. Duwe lambe kok domble wae, ana apa-apa kok dicacat wae ....
Ukara ing dhuwur sing digaris ngisore diarani . ...
A. Parikan
C. panyendhu
B. cangkriman
D. panyandra

24. Wajik klethik gula jawa, luwih becik sing prasaja. Unen-unen iku diarani ....
A parikan
C. panyendhu
B. paribasan
D. pepindan

25. Bathok bolu isi madu tegese wong ashor nanging sugih ...
A. kepinginan
C. kepinteran
B. kesehatan
D. keluhuran

26. Mbak Tuti kuwi pancen ayu banget, mripate .....
27. Simbah putri wajane wis copot kabeh mulane pipine .....
28. Tandange Pak Karya kaya .jalaran wis kentekan wektu ....
29. Bocah iku kembar, rupane padha persis kaya .....
30. Punakawan cacahe papat, kabeh rupane ala, bagong lambene .....
31. Untu sing apik racak panyandrane untune . ....
32. Wedang bubuk gula tebu, mata ngantuk njaluk .....
33. Isine parikan iku manggon ana .....
34. Sing dicandra kaya nduren sajuring yaiku .....
35. Dienggoni kopyah kok gela-gelo wae, pancen bathuke .... ya ora sedheng

36. Bacutna parikan ing ngisor iki !
a. Wajik klethik gula jawa
b. Ngasah arit nganti landep
37. Gawea conto panyendu 2 wae! 
38. Gawea conto panyandra 2 wae!
39. Bacutna pepindhan ing ngisor iki !
a. Aja mung thingak-thinguk kaya. ., ayo ndang mreneo !
b. Mbakyu karo adhi kok watake bedha banget kaya ..
40. Tulisen nganggo aksara jawa sing bener !
a. lakune kaya macan luwe
b. bangkekane nawon kemit

Download Soal PTS atau  UTS Semester 2 Bahasa Jawa Kelas 5


Selengkapnya naskah soal penilaian tengah semester 2 atau UTS semester 2 pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa kelas 5 sesuai Kurikulum 2013 yang berformat .pdf dan belum disertai dengan kunci jawabannya dapat didownload melalui tautan berikut ini:


Soal PTS atau UTS semester genap kelas 5 SD disusun berdasarkan kisi-kisi. Soal UTS mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 5 SD dari soal pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Untuk bahan persiapan anak-anak menghadapi PTS semester 2 mata pelajaran Bahasa Jawa, khususnya kelas 5 SD dapat mengerjakan soal-soal latihan UAS Bahasa Jawa di atas.