Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Contoh Soal PTS K-13 Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1 dan Kunci Jawabannya

Contoh Soal PTS K-13 Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1 dan Kunci Jawabannya

Soal penilaian tengah semester atau PTS semester ganjil kelas 4 SD disusun berdasarkan kisi-kisi. Soal ulangan mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 4 soal isian singkat, dan uraian. Pada Kurikulum 2013 (K-13) untuk kelas 4, Bahasa Jawa menjadi mata pelajaran sendiri diluar pembelajaran tematik terpadu. Untuk bahan persiapan anak-anak menghadapi PTS Bahasa Jawa kelas 4 dapat mengerjakan soal latihan Bahasa Jawa berikut.

Contoh Soal PTS Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 4

Wacanen kanthi premati!

Nandur Pari

Nagara Indonesia ya kang kajulukan Nusantara.  Nagara kang kondhang sarwa subur makmur loh jinawi, gemah ripah, tata raharja.  Kasebut uga nagara agraris amarga saperangan gedhe wargane uripe saka tetanen.  Saka tetanen iku pametu kang baku yaiku pari.  Saka papan-papan panggonan kang endhek, lan lemahe loh, ning sajroning sataun bisa pari kaping pindho.

Supaya panenan pari iku kasile bisa diendelake pametune, kudu ana upaya-upaya kang kudu ditindakake dening para among tani.  Upaya iku kang diarani panca usaha tani, yaiku ana lima usaha kang kudu ditindakake.
Kapisan : milih bibit unggul
Kapindho : ngolah, nggarap lemah
Katelu : ngatur ilen-ilening banyu
Kapapat : ngrabuk tanduran
Kalmia : mbrastha ama

Kapetik saka : Aku Seneng Basa Jawa 4
Kaca 34

I. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanggo tembung kang mathuk!

1.      Julukan kanggo Nagara Indonesia yaiku . . . .

2.      Saperangan gedhe warga Indonesia uripe saka tetanen, mula kasebut nagara . . . .

3.      Pametu kang baku saka tetanen yaiku . . . .

4.    Panca usaha tani kang kapindho yaiku . . . . 5.      Gambar wayang ing dhuwur iku asmane . .  . .

6.      Omah sing gedhe iku katon resike. 
Tembung gedhe kosok baline . . . .  


7.      Wong kang nglakukoake kendaraan kaya gambar ing dhuwur diarani . . . . . 

8.      
Tulisan jawa ana ing ndhuwur diwaca . . . .

9.      Bukune (samak) supaya ora gelis reged. 
Tembung ing njero kurung kudune katulis . . . .

10.  Para nelayan ora wedi karo ombaking samudra.
       Tembung liya tumrap tembung kang digaris ngisor yaiku . . . .

11.  Panggonan kanggo mertamba wong lara jenenge . . . .

12.  Anak loro wadon kabeh diarani . . . .

13.  Wajik klethik gula jawa, luwih becik . . . .

14.  Dadia bocah sing sabar, pinter lan andhap . . . . . marang sapa bae!

15.  Bu Hani mboten tindhak amargi gerah!
       Amargi gerahyen didadekake ngoko yaiku . . . . 

II.  Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!

16.  Aranana 5 tanduran sing kalebu apotik hidup!

17.  Tembung ing ngisor iki dhapuken dadi ukara sing bener!
     Nulis – Nina – eyang -  laying

18.   
     Ukara Jawa ing ndhuwur saline nganggo ukara latin!

19.  Ukara ing ngisor iki kramakna!
     Sedulure Andri kuwi jenenge sapa?

20.  Aranana 3 tembang macapat!

21.  Bu Dhe tindak Jakarta wingi sonten!
     Gawea ukara pitakon kanggo jawaban ing ndhuwur!

22.  Gawea ukara nganggo tembung :
     a.  Nukokake
     b.  teka 

23. Aranana 3 jenenge Satriya Pandhawa!

24.  Ukara ing ngisor iki udhalen (jejer, wasesa, lan lesane)!
     Sunarto maca buku Basa Jawa

25.  Mangan salak
     Tulisen ukara ing ndhuwur  nganggo aksara Jawa!

KUNCI JAWABAN SOAL PTS BAHASA JAWA KELAS 4 SEMESTER 1

I.     Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanggo tembung kang mathuk!
1.      Nusantara
2.      agraris 
3.      pari 
4.      ngolah, nggarap sawah
5.      Bima
6.      cilik
7.      nahkoda
8.      kuwi majalah
9.      disamaki
10.  segara
11.  rumah sakit
12.  kembang sepasang
13.  sing prasaja
14.  asor
15.  merga lara

II.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
16.  Jahe, kunir, kencur, laos (kebijaksanaan guru)
17.  Nina nulis laying kanggo eyang.
18.  Gajah sikile gedhe
19.  Sedherekipun Andri punika asmanipun sinten?
20.  Kinanthi, Pocung, Gambuh, Asmaradhana (kebijaksanaan guru)
21.  Kapan Bu Dhe tindak Jakarta?
22.  a. Sari nukokake buku adhine (kebijaksanaan guru)
b. Dina minggu iki Andi arep teka mrene (kebijaksanaan guru)
23. Janaka, Nakula, Sadhewa (kebijaksanaan guru)
24. Sunarto : jejer
      maca buku : wasesa
      Basa Jawa : lesan
25.