Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal dan Kunci Jawaban PTS Semester 2 Kelas 2 Mapel Bahasa Jawa

Soal dan Kunci Jawaban PTS Semester 2 Kelas 2 Mapel Bahasa Jawa

SekolahDasar.Net
 akan membagikan soal penilaian tengah semester 2 atau PTS semester genap kelas 2 mata pelajaran (mapel) Bahasa Jawa. Soal PTS semester 2 kelas 2 mapel Bahasa Jawa KD 3.1 dan KD 3.2 yang disusun berdasarkan kisi-kisi PTS ini dilengkapi dengan kunci jawabannya.

KISI-KISI SOAL PTS SEMESTER 2 KELAS 2 BAHASA JAWA

 • Disajikan bacaan tentang gotong royong,siswa dapat menyebutkan judul bacaan.
 • disajikan bacaan tentang gotong royong,siswa dapat menjelaskan makna kata dalam bacaan.
 • disajikan bacaan tentang gotong royong,siswa dapat menyebutkan isi bacaan dalam ragam ngoko.
 • disajikan bacaan tentang gotong royong,siswa dapat menyebutkan isi bacaan dalam ragam krama.
 • Disajikan soal, siswa dapat melengkapi kalimat rumpang
 • disajikan tembang dolanan,siswa dapat menyebutkan judul tembang dolanan
 • disajikan tembang dolanan,siswa dapat menjelaskan makna kata dalam tembang dolanan
 • Disajikan tembang dolanan, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi tembang dalam ragam ngoko
 • Disajikan tembang dolanan, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi tembang dalam ragam krama
 • Disajikan tembang dolanan rumpang, siswa dapat melengkapi kalimat rumpang 
 • Disajikan tembang dolanan acak, siswa dapat menyusun kalimat dengan benar
 • Disajikan kata, siswa dapat membuat kalimat dengan kata tersebut dengan benar
 • disajikan cerita Pandawa,siswa dapat menyebutkan judul bacaan
 • Disajikan cerita pandawa, siswa dapat menyebutkan tokoh dalam cerita
 • disajikan cerita Pandawa,siswa dapat menyebutkan makna kata dalam bacaan
 • Disajikan cerita Pandawa,siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi cerita pandhawa dalam ragam ngoko
 • Disajikan cerita Pandawa,siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi cerita pandhawa dalam ragam krama
 • Disajikan cerita, siswa dapat menyebutkan amanat cerita
 • Disajikan soal, siswa dapat melengkapi kalimat rumpang
 • disajikan gambar tokoh Pandawa,siswa dapat menjodohkan gambar dengan nama tokoh Pandawa dengan benar.
 • Disajikan soal, siswa dapat menyebutkan nama tokoh Pandawa 
 • Disajikan soal, siswa dapat menyebutkan nama – nama tokoh Pandawa secara berurutan

SOAL PTS SEMESTER GENAP KELAS 2 BAHASA JAWA

I. Wenehana tandha ping ( x )  aksara a, b, utawa c ing sangarepe wangsulan kang bener !

K.D. 3.1

1. Wacanen kang pratitis !

Gotong Royong
Gotong royong kuwi nyambut gawe bebarengan.
Bebarengan kuwi tandha guyup rukun.
Yen pegaweyan ditandangi bebarengan bakal cepet rampunge.
Malah hasile uga bisa luwih apik.
Pegaweyan abot uga bisa dadi entheng.
Mula ayo padha kulino gotong royong.

Irah –irahan wacan ing dhuwur yaiku ....
a. Gotong Royong
b. Nyambut Gawe
c. Kerja Bakti

2. Gotong royong  tegese nyambut gawe ....
a. guyup rukun
b. bebarengan
c. luwih apik

3. Kanthi gotong royong pegaweyan abot dadi ....
a. apik
b. rukun
c. entheng

4. Bapak ... gotong royong ndandosi mergi.
a. mangkat
b. wangsul
c. tindak

5. Yen pegaweyan  ditandangi bebarengan bakal ... rampunge.
a. cepet
b. suwe
c. angel

6. Ayo ditembangake !
        Lebar Nyambut Gawe
Lebar nyambut gawe wis resik awake
Tur seneng akeh kancane
Kari seneng – seneng sakarepe
Pe pe pe seneng seneng sakatoge
Ge ge ge seneng seneng sageleme

Irah – irahan tembang ing dhuwur yaiku ....
a. Lebar Nyambut Gawe
b. Wis Resik Awake
c. Seneng Akeh Kancane

7. Tegese tembung  lebar yaiku ...
a. amba
b. sadurunge
c. sakuwise

8. Bocah - bocah lebar ....
a. mangan
b. dolanan
c. nyambut gawe

9. Bibar nyambut damel ... atine.
a. remen
b. sedih
c. bingung

10. Ayo padha  ... nyambut gawe.
a. sregep
b. males
c. wegah

K.D. 3.2

11. Wacanen kang pratitis !

Babat Alas Wanamarta
Pandhawa kuwi cacahe ana lima.
Yudhistira, Werkudara, Harjuno,Nakula, lan Sadewa
Pandhawa gotong royong mbabati Alas Wanamerta
Tujuane arep digawe negara.
Ing alas kuwi akeh dhemite sing padha ngamuk.
Nanging para dhemit bisa dikalahake Pandhawa
Alas Wanamerta dadi resik lan dadi negara Amerta.

Irah – irahan wacan ing dhuwur yaiku ....
a. Babat alas
b. Babat Alas Wanamerta
c. Babat Alas Amerta

12. Pandhawa kuwi cacahe ana ....
a. telu
b. papat
c. lima

13. Tembung dhemit tegese ....
a. uwong
b. setan
c. kewan

14. Pandhawa gotong royong mbabati alas ....
a. Wanamerta
b. Amerta
c. Anumerta

15. Pandhawa puniko cacahipun wonten ....
a. tiga
b. sekawan
c. gangsal

16. Para dhemit bisa dikalahake Pandhawa kanthi cara ....
a. dhewe-dhewe
b. tulung-tinulung
c. kroyokan

17. Alas Wanamerta dadi ... lan dadi negara Amerta.
a. padang
b. resik
c. peteng

18. Gambar wayang ing ngisor iki sapa jenenge ?
a. Werkudara
b. Yudhistira
c. Harjuno

19. Ing ngisor iki jenenge Pandhawa, kajaba ....
a. Werkudara
b. Nakula
c. Semar

20. Urutan jenenge Pandhawa saka sing paling tuwo yaiku ....
a. Nakula, Sadewa, Werkudara, Yudhistira, Harjuno
b. Sadewa, Nakulo, Harjuno, Werkudoro, Yudhistira
c. Yudhistira, Werkudoro, Harjuno, Nakulo, Sadewa

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung utowo ukoro kang bener !

K.D.3.1

21. Diulang-ulungake mesthi enggal rampunge. Tegese tembung enggal yaiku ....

22. Bubar nyambut gawe awake reged kebak kringet, mulo banjur ....

23. Bubar adus krasa ... ing awak.

24. Anambak samodra nyata enggal paripurna. Tegese tembung paripurna yaiku ....

25. Mbakyu bakul dhawet, ndika mandheg kula tumbasi. Tembung tumbasi tegese ....

K.D.3.2

26. Wacanen kang pratitis !

Alas  Wanamerta kuwi minangka kratone lelembut.
Para dhemit padha nesu marang Pandhawa
Werkudara sing mandhegani babat alas diajab patine dening para dhemit
Werkudara dikroyok lan dirangket karo dhemit
Nanging Harjuno lan adhine aweh pitulungan
Werkudara bisa uwal saka bebaya.

Sing mandhegani babat alas yaiku ....

27. Tembung mandhegani sing ana ing wacan tegese ....

28. Nanging Harjuno lan adhine aweh ....

29. Werkudoro bisa ... saka bebaya.

30. Pratitisno gambar wayang ing ngisor iki jenenge ....
 

III. Wangsulana kang pratitis !

K.D. 3.1

31. Jaranan jaranan, jarane jaran ....
Tembung kang bener kanggo ukara ing dhuwur yaiku ...

32. Ndoro Bei – numpak – sing
Tatanen tembung tembung ing dhuwur amrih dadi ukoro kang bener !

33. Gaweya ukara nganggo tembung gotong – royong !

K.D. 3.2

34. Sadewa punika kadang Pandhawa ingkang nomer pinten ?

35. Sebutno jenenge Pandhawa saka sing paling tuwo !


KUNCI JAWABAN SOAL PTS SEMESTER 2 KELAS 2 BAHASA JAWA

I.
1.A
2.B
3.C
4.C
5.A

6.A
7.C
8.C
9.A
10.A

11.B
12.C
13.B
14.A
15.C

16.B
17.B
18.A
19.C
20.C

II.
21.cepet
22.adus
23.seger
24.rampung
25.tukoni
26.Werkudara
27.mimpin
28.pitulungan
29.uwal
30.Harjuno

III.       
31.teji
32.Sing numpak Ndoro Bei
33.Para warga gotong royong ndandani dalan. ( kebijakan guru )
34.gangsal ( 5 )
35.Yudhistira, Werkudara, Harjuno, Nakula, Sadewa

Soal PTS semester 2 atau ulangan tengah semester (UTS) kelas 2 mata pelajaran Bahasa Jawa diperoleh dari internet. Jika ada kesamaan pada keseluruhan soal dengan soal yang Anda susun, hubungi Admin jika keberatan. Semoga bermanfaat.