Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal Penilaian Harian K13 Kelas 5 semester 2 Bahasa Jawa Tema 7

Soal Penilaian Harian K13 Kelas 5 semester 2 Bahasa Jawa Tema 7
Naskah soal penilaian harian atau ulangan harian pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa kelas 5 semester 2 tema 7 sesuai Kurikulum 2013.

Penilaian harian atau dulu dikenal dengan ulangan harian dilaksanakan setiap selesai subtema. Sedangkan untuk mata pelajaran muatan lokal bisa dilaksanakan per indikator atau kompetensi dasar. Salah satu mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan Kurikulum 2013 (K13) untuk jenjang kelas 5 SD/MI adalah mata pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa.

Pemetaan Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI sesuai Kurikulum 2013 perlu dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik dan mempermudah membuat soal evaluasi. Selain itu, mempermudah dalam membuat kisi-kisi soal dan melakukan analisis soal penilaian.

Berikut KD Bahasa Jawa kelas 5 sesuai Kurikulum 2013

3.1 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks narasi atau deskripsi.
3.2 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks tentang peristiwa faktual secara lisan dan tulis.
3.3 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi berbagai ragam gaya bahasa (basa rinengga/ lalongèt) dalam konteks komunikatif.
3.4 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi tembang macapat sesuai dengan kaidah.
3.5 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks cerita pewayangan/ topѐng dhâlâng.
3.6 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi pasangan aksara Jawa/ Madura sesuai dengan kaidah.

Soal Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas 5 Tema 7


Wacanen ing ngisor iki kanthi premati !

NDADANI RATAN
Desa Suka Manunggal ing babagan pembangunan kagolong maju. Listrik wis madhangi desa, dalan aspal wis kabangun, mligine dalan poros desa. Sarana ibadah wis sumadya, cukup kanggo nampung warga kang ngleksanakake ibadah. Pos kamling saben gang uga wis ana sanajan during apik kabeh.

Kang dipikirake warga desa saiki yaitu rattan ing sajrone desa isih during keambah aspal. Mula, ing mangsa rendheng akeh rattan kang jembrot. Lan maneh akeh uga rattan kang ngecembeng banyu jalaran rattan ora rata, dene saluran padusan uga kurang apik.

Wusana, sawise musyawarah disarujuki dalan bakal didandani sarana dipaving lan kanggo mbangun dalan dienekake urunan, kanthi cara, sing sugih mbayar luwih.ora mbutuhake wektu suwe pranyata dhuwit urunan wis dipestheake bisa kanggo ngetung cacahe paving sing arep dituku.

Paving, wedhi, lan semen wis sumadya. Murih nyuda prabeya pambangunane dalan ditandangi kanthi kerja bakti. Mung mbutuhake tukang siji kang nepakake yen ana pasangan paving sing kurang apik. Pranyata para warga semangate ngedab-edabi. Kabeh warga padha cukat-caket tandang gawe. Ana sing ngusungi paving, ana sing nata paving, ana sing ngratakake wedhi kanggo tatakane paving. Ana sing ngudhek luluh kanggo ngunci pinggirane paving. Jam lima sore karja bakti wis bubar lan kasil ngrampungake pakaryan.

I.Wanehana tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d minangka wangsulan sing paling bener!

1. Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku….
a. Gotong Royong
b. Gugur Gunung
c. Kerja Bakti
d. Ndandani ratan

2. Kahanan desa Sukamanunggal kagolong maju. Kajaba …
a. dalan during diaspal
b. listrik wis padang
c. pos kamling wis ana
d. masjid wis ana

3. Yen mangsa rendheng ratane dadi …
a. agung
b. jembrot
c. gasik
d. kurang apik

4. Wragad kanggo gawe dalan saka …
a. bantuwan saka perusahaan
b. bantuwan saka kabupaten
c. bantuwan desa
d. swadaya warga desa

5. Ratan desa wusanane didandani kanthi …
a. diaspal
b. dipaving
c. Dicor
d. diurug sertu

II. Titik-titik ing ngisor iki isenana nganggo tembung sing mathuk !

6. Bulik yayuk kondur ngasta oleh-oleh. Tembung ngasta ngokone.. .
7. Banyu pancauran ikukeprungu kumricik. Kata dasare kumricik yoiku.. .
8. Kathah tiyang ingkang boten kersa njagi kasarasan. Basa ngokone “kasarasan” yaiku.. .
9. Wayah esuk,para tani padha budhal menyang sawah. Basa kramane.. .
10. Tunggak jarak mlajah. Tulisan aksara jawa.. .
11. Tawon madu ngisep sekar, Golek ilmu kudu.. .
12. Mbok aja seneng ngrokok cendhak. Tegese aja seneng.. .
13. Tanduran temu ireng, jahe, kunir, kencur diarani bangsane.. .
14. Bocah kelas lima sing paling pinunjul iku laili. Pinunjul tegese… .
15. Dadi wong tuwa iku kudu jembar.. .

III. Garapen manut prentahe !

16. Tembang Pucung iku ana pirang gatra ?
17. Apa sing diarani bayar kenceng ?
18. Tulisen nganggo aksara Jawa! Pring sadapur rubuh
19. Apa unine tulisan aksara Jawa iki !
20. Runtutna dadi ukara kang bener ! sinau – taberi – sing – murid – mono - dadi

Download Soal Penilaian Bahasa Jawa Kelas 5 semester 2


Selengkapnya naskah soal penilaian harian atau ulangan harian pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa kelas 5 tema 7 sesuai Kurikulum 2013 yang berformat .pdf dan belum disertai dengan kunci jawabannya dapat didownload melalui tautan berikut ini:


Soal penilaian harian kelas 5 disusun berdasarkan kisi-kisi. Soal penilaian harian mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 5 dari soal pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Untuk bahan persiapan anak-anak menghadapi ujian mata pelajaran Bahasa Jawa, khususnya kelas 5 dapat mengerjakan soal-soal latihan Bahasa Jawa di atas.