Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal Penilaian Harian K13 Kelas 5 Bahasa Jawa Tema 5

Soal Penilaian K13 Kelas 5 Bahasa Jawa KD 3.1 (Teks Narasi atau Deskripsi)
Naskah soal penilaian harian atau ulangan harian pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa kelas 5 sesuai Kurikulum 2013.

Penilaian harian atau dulu dikenal dengan ulangan harian dilaksanakan setiap selesai subtema. Sedangkan untuk mata pelajaran muatan lokal bisa dilaksanakan per indikator atau kompetensi dasar. Salah satu mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan Kurikulum 2013 (K13) untuk jenjang kelas 5 SD/MI adalah mata pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa.

Pemetaan Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI sesuai Kurikulum 2013 perlu dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik dan mempermudah membuat soal evaluasi. Selain itu, mempermudah dalam membuat kisi-kisi soal dan melakukan analisis soal penilaian.

Berikut KD Bahasa Jawa kelas 5 sesuai Kurikulum 2013

3.1 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks narasi atau deskripsi.
3.2 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks tentang peristiwa faktual secara lisan dan tulis.
3.3 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi berbagai ragam gaya bahasa (basa rinengga/ lalongèt) dalam konteks komunikatif.
3.4 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi tembang macapat sesuai dengan kaidah.
3.5 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks cerita pewayangan/ topѐng dhâlâng.
3.6 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi pasangan aksara Jawa/ Madura sesuai dengan kaidah.

Soal Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas 5 Tema 5


Wacan :
Kebun teh Jamus mapan ana ing kutha Ngawi. Papan iki kalebu papan wisata unggulan kang bisa dadi jujugane para wisatawan . Saben wayah preiyan mesthi akeh para wisatawan sing pada plesiran ing papan kene. Saliyane hawane adhem papan iki ugo nyuguhake sesawangan kang endah nyengsemake ati .Nalika para wisatawan mlebu ing papan iki bakal disuguhi wit – witan teh kang ijo royo – royo. Ing papan kono uga , ana sawijine sumber lanang lan sumber wadon kang banyune bening tur seger. Mula ora mokal menawa papan iki dadi aset wisata kang perlu dilestarekake.

A. Pilihen salah siji jawaban sing bener !

1. Wacan ing dhuwur yen dideleng saka isine kalebu jenise teks .....................
A. Narasi
B. Dheskripsi
C. Eksposisi
D. Argumentasi

2. Kebun teh Jamus mapan ana ing kutha .....................
A. Madiun
B. Nganjuk
C. Ngawi
D. Malang

3. Kebun teh Jamus kalebu papan wisata unggulan buktine ......................
A. Ramene mung pas preiyan
B. Dadi jujugane para wisatawan
C. Papane adhem lan akeh wit -witane
D. Mlebune kudu tuku karcis dhisik

4. Saben wayah preiyan mesthi akeh wisatawan sing pada plesiran ing papan kene tembung “ plesiran “ tegese .............................................
A. Rekreasi
B. Sinau
C. Mondhok
D. Nginep

5. Sakliyane nyuguhake sesawangan wit – witan kang asri papan iki uao nyuguhi ...
A. Warung – warung
B. Smber lanang lan wadon
C. Sawah kang amba
D. Alas kang wingit

B. Cecek – cecek ing ngisor iki isenana kanthi jawaban sing bener !

6. Tulisen ide pokok wacan ing dhuwur .....
7. Pari – Walang – Kodhok – Ula – Elang , iku kalebu ekosistem ...........................
8. Kanggo mbatesi sawah siji lan sijine digawekake ........................................
9. Pathokan maca cepet rata – rata sakmenite ana ......................tembung .
10. Ing mangsa rendheng wit – witan ing alas katon ijo ...........................
11. Gunung kang gundhul nyebabake anane .........................longsor .
12. Alas salah sijine panggonan nyimpen ......................
13. Darmi nyiram kembang, yen ditulis aksara Jawa yaiku .....................................
14. Kebo lan sapi ing karang padesan bisa digunakake kanggo ......................
15. Ekosistem kaperang dadi loro yaiku ekosistem ..........................lan ....................

C. Garapen soal ing ngisor iki!

16. Apa seng diarani ekosistem iku ?
17. Apa seng diarani teks dheskripsi ?
18. Sebutna ciri – cirine taks dheskripsi !
19. Gancaran (wacan) kang isine jlentrehake kedadehan kanthi urutan wektu diarani teks apa ?
20. Kebun teh Jamus mapan ing kutha Ngawi . Ngawi iku kalebu provinsi endi ?


Selengkapnya naskah soal penilaian harian atau ulangan harian pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa kelas 5 sesuai Kurikulum 2013 yang berformat .pdf dan belum disertai dengan kunci jawabannya dapat didownload melalui tautan berikut ini:


Soal penilaian harian kelas 5 disusun berdasarkan kisi-kisi. Soal penilaian harian mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 5 dari soal pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Untuk bahan persiapan anak-anak menghadapi ujian mata pelajaran Bahasa Jawa, khususnya kelas 5 dapat mengerjakan soal-soal latihan Bahasa Jawa di atas.