Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal Ujian Sekolah Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 6 K-13

Soal Ujian Sekolah Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 6 K-13
Download naskah soal ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Jawa untuk kelas 6 SD/MI berformat .pdf

Muatan lokal Bahasa Jawa menjadi salah satu mata pelajaran diujikan pada Ujian Sekolah (US) bagi siswa kelas 6 Sekolah Dasar (SD) dan sederajat. Kisi-kisi soal ujian tulis ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Jawa dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Kisi-kisi ini sebagai acuan dalam penyusunan soal ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Jawa. Materi yang diujikan mencangkup materi Bahasa Jawa kelas 4, 5, dan 6 dengan menggunakan materi Kurikulum 2013 (K13).

Bahasa Jawa tetap dipertahankan dalam K-13. Dipertahankannya pelajaran Bahasa Jawa dalam K-13 ini perlu, karena pembelajaran bahasa daerah ini penting untuk pembinaan karakter siswa. Pelajaran Bahasa Jawa tidak dijadikan satu mata pelajaran tersendiri melainkan masuk dalam mapel Muatan Lokal. Dinas Pendidikan telah merancang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi dasar (KD), Silabus Muatan Lokal Bahasa Jawa dengan mengacu pada Standar Kelulusan K-13.

CONTOH SOAL UJIAN SEKOLAH MATA PELAJARAN BAHASA JAWA KELAS 6 K-13


8. Para prajurit perang akeh sing numpak jaran. Dasanamane jaran yaiku ....
A. sardula
B. sarpa
C. turangga
D. wanara

20. Pak Karyo iku wong tani sing sugih, raja branane akeh, sawahe amba ana ing ngendi-endi, yen wayah panen karung gabahe ing bale nganti Tembung camboran kang mathuk kanggo ngganepi ukara ing ndhuwur yaiku ....
A. jejel riyel
B. morat marit
C. tumpang suh
D. tumpuk undhung

21. kepriye jasane ki hajar dewantara tumrap pendidikan Ukara ing ndhuwur yen ditulis nganggo ejaan lan tandha wacan sing bener yaiku ....
A. Kepriye jasane Ki hajar Dewantara tumrap pendidikan?
B. Kepriye jasane Ki Hajar Dewantara tumrap pendidikan?
C. Kepriye jasane Ki Hajar Dewantara tumrap pendidikan.
D Kepriye jasane ki Hajar Dewantara tumrap pendidikan.

24. Wong sing omongane kulina mencla-mencle, ora kena dipercaya, kena diarani. Tembung entar kang mathuk kanggo ngganepi ukara ing ndhuwur yaiku ....
A. dawa tangane
B. klemis bathuke
C. gedhe endhase
D. lunyu ilate

25. Sedulur loro sing tansah tukaran, ora bisa rukun, iku kaya dene . Tembung pepindhan kang mathuk kanggo ngganepi ukara ing ndhuwur yaiku ...
A. geni karo kukuse
B. banyu karo lenga
C. dewa lan dewi
D. mimi lan mintuna

26. Mas Banu nandur wit gedhang ing mburi omah. Ukara Tanduk ing ndhuwur yen diowahi dadi ukara Tanggap yaiku ....
A. Wit gedhang ditandur Mas Banu ing mburi omah
B. Wit gedhang nandur Mas Banu ing mburi omah
C. Mas Banu nandur wit gedhang ing mburi omah
D. Mas Banu ditandur wit gedhang ing mburi omah

27. Ayo, melu ngrungokake pengajian ing masjid timbang nglamun bac. Tembung sing mathuk kanggo ngganepi ukara ing ndhuwur yaiku ....
A. timbangan
B. tinimbang
C. ketimbang
D. katimbang

28. Bapak "Rin, Ibumu mau menyang ngendi?"
Rini Bapak : "Menyang pasar arep tuku apa?"
Rini : "Dhawuhipun badhe mundhut ayam jago."

Tembung sing manthuk kanggo ngganepi pacelathan ing dhuwur yaiku ...
A. "Ibu blanja neng toko."
B. "Sinten ingkang dhawuh?"
C. "Mundhut pitik apa?"
D. "Ibu tindak dhateng peken."

29. Ukara pitakon sing mathuk kanggo wawan rembug karo tokoh kesehatan yaiku ....
A. Punapa ingkang nyebabaken sakit flu burung?
B. Wonten pundi rumah sakit enggal badhe dibangun?
C. Putranipun Pak Harto sakit punapa?
D. Punapa tujuan pemerintah mbangun gedhung olah raga?

30. Wohe lombok ing tegalan katon abang. wis wayahe dipanen. Tembung kanggo nggancpi ukara ing ndhuwur yaiku ....
A. abang
B. branang
C. tenan
D. kabeh

31. Ing jaman globalisasi, akeh alat komunikasi sing canggih, salah sijine HP android. HP iku kena kanggo internetan, main game lan liya liyane. Bocah cilik wis padha pinter nggunakake HP mau. Malah wong tuwa njaluk warah anake yen arep nggunakne HP mau. Manut paragraf ing dhuwur kahanan kaya mangkono iku diparibasakake ....
A. anak polah bapa kepradhah
B. kacang ora ninggal lanjaran
C. kebo nusu gudel
D. kebo kabotan sungu

32. Mangga sesarengan muji syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun paring dhumateng kita. Ukara kanggo ngganepi pidhato ing ndhuwur yaiku ....
A. donga lan pangestu
B. rohmad lan hidayah
C. bandha lan donya
D. raja brana

34. Siti mangsuli yen dheweke ora nyilih bukune Dina. Ukara crita (ukara tak langsung) yen diowahi dadi ukara kandha (ukara langsung) yaiku ....
A. Siti mangsuli, "Dheweke ora nyilih bukune Dina."
B. Siti mangsuli, "Aku ora nyilih bukune Dina."
C. Siti mangsuli yen dheweke ora nyilih bukune Dina.
D. Siti mangsuli, "Kowe ora nyilih bukune Dina."

35. Pakdhe nggawa oleh-oleh apel saka Malang. Ukara ing ndhuwur yen dikramakake yaiku ....
A. Pakdhe mbeta oleh-oleh apel saka Malang.
B. Pakdhe mbeta oleh-oleh apel saking Malang.
C. Pakdhe ngasta oleh-oleh apel saka Malang.
D. Pakdhe ngasta oleh-oleh apel saking Malang.

36. Bisa ngendhang, ora bisa nyuling. Bisa nyawang, ora bisa Tembung kanggo ngganepi parikan ing ndhuwur yaiku ....
A. pangling
B. nyuling
C. nyandhing
D. miring

37. Para .... dipunaturi pinarak wonten ngajeng. Tembung dwipurwa sing mathuk kanggo ngganepi ukara ing ndhuwur yaiku ....
A. tetuwa
B. sesepuh
C. penggedhe
D. pendherek

45. Manuk emprit nyucuk pari, dadi murid sing ....
Tembung sing mathuk kanggo ngganepi parikan ing ndhuwur yaiku ...
A. gati
B. ngragati
C. mupangati
D. taberi

46. Yuliani iku bocah sing sregep sinau, wiwit kelas siji nganti saiki tansah dadi juara kelas. Tembung sregep kosok baline ....
A. taberi
B. kesed
C. manut
D. nakal

48. Ibu tuku klambi bathik ing toko Borobudur. Ukara ing ndhuwur yen dikramakake yaiku ....
A. Ibu tumbas klambi bathik ing toko Borobudur
B. Ibu tumbas ageman bathik ing toko Borobudur
C. Ibu mundhut klambi bathik dhateng toko Borobudur
D. Ibu mundhut ageman bathik wonten toko Borobudur

50. Kakehan gludhug kurang udan. Paribasan ing ndhuwur tegese ....
A. akeh gludhuge udane kurang
B. prakara sepele dadi gedhe
C. gelem ngaku dulur yen sugih
D. kakchan omong ora ana buktine

DOWNLOAD SOAL UJIAN SEKOLAH MATA PELAJARAN BAHASA JAWA KELAS 6 K-13


Jumlah soal latihan ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Jawa adalah 50 soal dalam bentuk soal pilihan ganda. Selengkapnya naskah soal latihan ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Jawa untuk kelas 6 SD/MI berformat .pdf yang belum disertai dengan kunci jawaban dan pembahasannya dapat didownload melalui tautan berikut ini:


Sebagai persiapan menghadapi ujian sekolah untuk siswa kelas 6 SD/MI. Latihan soal-soal mata pelajaran Bahasa Jawa dapat diperoleh dari buku berisi bank soal atau dari internet. Dengan rutin latihan mengerjakan soal-soal latihan ujian sekolah Bahasa Jawa, anak lebih serius mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian.