Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal Penilaian Mapel PAI dan BP Kelas 1 Semester 1

Soal Penilaian Mapel PAI dan BP Kelas 1 Semester 1
Naskah soal ulangan atau penilaian Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI BP) kelas 1 semester 1.


Dalam proses penilaian Kurikulum 2013 (K-13), seorang guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI BP) harus melakukan penilaian dari 4 aspek yaitu penilaian spiritual (KI 1), penilaian sosial (KI 2), penilaian pengetahuan (KI 3) dan penilaian keterampilan (KI 4). 

Penilaian dalam K-13 jenjang Sekolah Dasar (SD) berdasarkan waktu pelaksanaannya terdiri dari penilaian harian (PH), penilaian tengah semester (PTS) dan penilaian akhir semester/Tahun(PAS/PAT). SekolahDasar.Net akan membagikan soal penilaian akhir semester ganjil untuk kelas 1 mata pelajaran PAI BP sesuai K-13 revisi terbaru.

PAI dan BP menjadi salah satu mata pelajaran wajib SD dalam K-13 yang terpisah dengan pembelajaran tematik. Ulangan atau penilaian diberikan sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) yang dipelajari. Soal penilaian PAI BP kelas 1 semester 1 disusun berdasarkan kisi-kisi sesuai materi yang terdapat buku siswa dan buku guru PAI BP K-13.

PEMETAAN KOMPETENSI DASAR PAI BP KELAS 1 SEMESTER 1


3.1 mengetahui huruf-huruf hijaiyyah dan harakatnya secara lengkap
4.1 melafalkan huruf-huruf hijaiyyah dan harakatnya secara lengkap

3.2 memahami pesan-pesan pokok Q.S.al-Fatihah dan Q.S. al-Ikhlas
4.2.1 melafalkan Q.S. al-Fatihah dan Q.S. al-Ikhlas dengan benar dan jelas
4.2.2 menunjukkan hafalan Q.S. al Fatihah dan Q.S. al-Ikhlas dengan benar dan jelas

3.3 memahami adanya Allah Swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
4.3 menunjukkan bukti-bukti adanya Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

3.4 memahami keesaan Allah Swt. berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaan-Nya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah
4.4 menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah Swt. berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaan-Nya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah

3.5 memahami makna al-Asmau al Husna: ar-Rahman, ar-Rahim, dan al-Malik
4.5 melafalkan al-Asmau al-Husna: ar Rahman, ar-Rahim, danal-Malik

3.11 memahami tata cara bersuci
4.11 mempraktikkan tata cara bersuci

3.13 memahami kisah keteladanan Nabi Adam a.s.
4.13 menceritakan kisah keteladanan Nabi Adam a.s.

3.15 memahami kisah keteladanan Nabi Nuh a.s.
4.15 menceritakan kisah keteladanan Nabi Nuh a.s.

3.16 memahami kisah keteladanan Nabi Hud a.s.
4.16 menceritakan kisah keteladanan Nabi Hud a.s.

3.17 memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad saw.
4.17 menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad saw.

SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 PAI BP KELAS 1


Ayo, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

KD 3.1 

1. Huruf (fa') bila mendapat harakat kasrah berbunyi ....
A. fa
B.fi
C. fu 

2. Tanda baca seperti koma terletak di atas huruf disebut ....

3. Tulislah dengan huruf hijaiyah, ra-ghi-bu! 

KD 3.2 

4. Maaliki yaumid diin adalah surat Al Fatihah ayat ke .... 
A. dua 
B. tiga
C. empat 

5. Surat Al Fatihah disebut juga ... 

6. Sebutkan pekerjaan yang baik yang diawali dengan membaca basmalah, tiga saja! 

KD 3.3 

7. Allah Maha Pencipta disebut .... 
A. Al Khaliq 
B. Al Malik
C. Al Ahad 

8. Makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak tampak disebut makhluk .... 

KD 3.4

9. Orang yang menyembah kepada selain Allah SWT tergolong orang
A. munafik 
B. musyrik
C. kafir 

10. Allah SWT memberikan akal kepada manusia untuk ....

KD 3.5 

11. Allah Maha Penyayang, merupakan arti dari Asma'ul Husna ....
A. Al Malik
B. Ar Rahmaan 
C. Ar Rahim 

12. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT dengan
mengucapkan .... 

13. Sebutkan cara menyayangi diri sendiri, tiga saja! 

KD 3.11 

14. Membersihkan kotoran yang melekat pada badan disebut .... 
A. mandi 
B. wudhu
C. tayamum 

15. Alhamdulillaahil ladzii adzhaba 'anil adzaa .... 

16. Sebutkan alat untuk beristinjak apabila tidak ada air, tiga saja! 

KD 3.13 

17. Astaghfirullaahal 'adziim, kalimat tersebut adalah bacaan .... 
A. tasbih 
B. istighfar
C. takbir 

18. Taubatan nasuha adalah taubat yang .... 

19. Sebutkan cara bertaubat yang dilakukan Nabi Adam AS, tiga saja! 

KD 3.15 

20. Nabi Nuh AS berdakwah selama ... tahun. 
A. 948 
B. 949
C. 950 

21. Allah SWT menghukum kaum Nabi Nuh AS yang ingkar dengan mendatangkan ... yang sangat besar.

KD 3.16 

22. Allah SWT mengutus Nabi Hud AS kepada kaum .... 
A. Madyan 
B. 'Ad
C. Tsamud 

23. Selama tujuh malam delapan hari Allah SWT menyiksa kaum Nabi Hud AS yang ingkar berupa ... yang sangat panas.

KD 3.17 

24. Menyayangi Nabi Muhammad SAW dengan membaca ....
A. takbir 
B. tahmid
C. shalawat 

25. Menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan menghormati ....

DOWNLOAD SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 PAI BP KELAS 1


Selengkapnya naskah soal ulangan akhir semester atau soal penilaian akhir semester (PAS) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI BP) kelas 1 semester ganjil sesuai dengan Kurikulum 2013 yang berformat .PDF dapat didownload melalui link berikut ini:


Fungsi utama evaluasi dalam kelas adalah untuk menentukkan keberhasilan pengajaran. Nilai untuk penilaian harian diperoleh melalui tes tulis, tes lisan dan perbuatan. Tidak mesti semua tehnik penilain dilaksanakan dalam satu KD, tapi tergantung situasi dan kondisi yang tersedia.

Untuk bahan persiapan anak-anak menghadapi penilaian semester 1, khususnya kelas 1 SD dapat mengerjakan soal-soal PAI BP di atas yang belum disertai dengan kunci jawabannya. Selain kompetensi pengetahuan (KI 3), siswa juga harus menguasai kompetensi ketrampilan (KI 4).