Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal dan Kunci Jawaban PTS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1

Soal dan Kunci Jawaban PTS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1

Salah satu mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan Kurikulum 2013 (K13) untuk jenjang kelas 6 Sekolah Dasar (SD) adalah mata pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa. Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Jawa yang diujikan pada PTS semester 1 kelas 6 K-13 adalah sebagai berikut:

3.1 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks cerita secara lisan dan tulis.

3.2 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi secara lisan dan tulis.


Ayo, kerjakna soal-soal ing ngisor iki kanthi bener !

KD 3.1

Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 1, 2, 3, 14, lan 15.


Kirab Bendera Ing Kabupaten Pati

Ing kabupaten Pati ana kirab bendara kang dawane 100 meter lan omobone 3 meter diarak saka Stadion Jayakusuma saka jam setunggal awan nganti setengah sekawan sore ing Alun Alun Pati.
Acara kirab iki diadakake kanggo mengeti Dina Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2018 lan kanggo mbangkitake jiwa nasionalisme pemuda sak niki kang arep luntur
Minurut Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (FKPPI) Pati Endang Sri Wahyuningsih ngaturkake yen dheweke matur suwun marang para pihak kang melu acara iki lan sing peduli karo kegiatan iki. Dheweke pangarep- arep kegiatan kaya ngene iki diadakake setahun pisan.

1. Wacan ing ndhuwur manut jenise kalebu teks ...
A.    pawarta
B.    persuasi
C.    argumentasi
D.    deskripsi

2. Sing mujudake unsur “where” ing isine teks pawarta ing nduwur mau yaiku .....
A. 1 Oktober 2018
B. FKPPI
C.    ing  kabupaten Pati
D.    Endang Sri Wahyuni

3. Sing mujudake unsur “who” ing isine teks pawarta ing nduwur mau yaiku .....
A. 1 Oktober 2018
B. FKPPI
C.    ing  kabupaten Pati
D.    Endang Sri Wahyuni

4. Informasi sing panulise warta ringkes, diandharake kanthi runtut, sarta cetha diarani .....
A. lengkap
B.    akurat
C.    efektif
D.    bener

5. Teks pawarta sing lengkap diandharake kudu nyakup anane 5W + 1H. Sing mujudake 5W + 1H yaiku ...
A. what, where, why, who, when, how   
B. what, where, way, who, when, how
C. what, where, why, who, wen, how
D. what, where, why, who, when, whow

6. Teks pawarta sing diandharake kudu nyakup anane 5W + 1H diarani ....
A. akurat
B.    bener
C.    efektif
D.    lengkap

7. Wong sing panggaweyane golek lan nulis laporan ing medhia cithak utawa elektronik diarani ......
A. dermawan
B.     hartawan
C.     karyawan
D.    wartawan

8. Sing kalebu medhia elektronik yaiku ....
A. majalah
B.    ariwarti
C.    koran
D.    internet

Ayo, kerjakna soal-soal ing ngisor iki kanthi bener !

9. Pawarta diandharake kudu bisa dipercaya lan narik kawigaten umum diarani .....
10. “When” iku nunjukake katrangan ...
11. Teks pawarta kudu netepi paugeran BALE. BALE cekakan saka ...
12. Koran sing terbite saben dina diarani ....
13. Warta saka internet, radio, televisi iku kalebu media ....

Ayo, kerjakna soal-soal ing ngisor iki kanthi bener !

14. Apa pangajabe ketua FKPPI Pati manut wacan ing nduwur ?
15. Apa tujuwane dianakake kirab bendera kang dawane 100 meter lan ombone 3 meter ing kabupaten Pati ?
16. Sebutna ciri-cirine teks pawarta !


KD 3.2

Ayo, kerjakna soal-soal ing ngisor iki kanthi bener !

Tembang ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 17 - 19.

Mingkar-mingkuring angkara
Angkarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kertarta pakartining ngelmu luhung
Kang tumrap neng tanah Jawa
Agama ageming aji

17. Tembang ing ndhuwur kalebu jenise tembang .....
A. pocung
B.    pangkur
C.    sinom
D.    mijil

18. Paugeran tembang ing ndhuwur yaiku ....
A. 8i, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i                      
B. b. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i            
C.    8u, 11u, 8a, 7a, 12u, 8a, 8i     
D.    8u, 11i, 8a, 7a, 12u, 8a, 8i

19. Guru wilangan lan guru lagu gatra kaping telu yaiku ....
A. 8a
B.    8i
C.    8u
D.    8o

20. Tembang Pangkur sapada ana … gatra.
A. 4
B.    5
C.    6
D.    7

21. Sing dudu jenise tembang macapat yaiku ......
A. asmaradana
B. pocung
C.    dolanan
D.    maskumambang

22. Tembang macapat iku kaiket paugeran ...
A. guru swara, guru sastra, guru lagu
B. guru swara, guru wilangan, guru lagu
C. guru gatra, guru wilangan, guru lagu
D. guru gatra, guru sastra, guru wilangan

23. Cacahing wanda saben sagatra diarani ...
A. guru lagu
B. guru wilangan
C.    guru gatra
D.    guru swara

Ayo, kerjakna soal-soal ing ngisor iki kanthi bener !

24. Tembang macapat sing guru gatrane 9, guru wilangan lan guru lagune 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a diarani tembang ...
25. Kuciwa, prihatin, trenyuh, nelangsa, kangge nggambarake swasana sedih iku sasmitane tembang ...
26. Jenise gamelan sing dienggo yaiku gamelan laras slendro lan laras ....
27. Tembang sing digunakake kanggo mbukani gendhing karawitan diarani ....
28. Wong wadon sing nembang mbarengi instrumen gamelan diarani ....

Ayo, kerjakna soal-soal ing ngisor iki kanthi bener !

29. Aranana 5 wae sing kalebu tembang macapat !
30. Jlentrehna paraga-paraga sing ana ing pagelaran wayang kulit iku apa wae ?

Kunci Jawaban Soal UTS / PTS Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 6

Soal UTS atau PTS semester 1 kelas 6 disusun berdasarkan kisi-kisi. Soal PTS mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 6 semester 1 terdiri dari soal pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Pada tengah semester 1 setidaknya ada 3 KD Bahasa Jawa kelas 6 untuk bahan penilaian. 

Untuk bahan persiapan anak-anak menghadapi ulangan harian, tengah semester, dan PAS kelas 6 mata pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa dapat mengerjakan soal-soal UTS atau soal penilaian tengah semester 1 Bahasa Jawa kelas 6 sudah disertai dengan kunci jawaban dan pembahasannya melalui video berikut: