Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Penilaian Tengah Semester II Kelas 1 Mapel Bahasa Jawa dan Kunci Jawaban

Penilaian Tengah Semester II Kelas 1 Mapel Bahasa Jawa dan Kunci Jawaban
Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2

Salah satu mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan Kurikulum 2013 (K13) untuk jenjang kelas 1 SD/MI adalah mata pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa. Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Jawa aspek pengetahuan (KI-3) yang diujikan pada Penilaian Tengah Semester (PTS) atau UTS semester genap kelas 1 SD/MI sesuai K-13 adalah sebagai berikut:

3.5 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks terima kasih, permintaan maaf, dan sikap kasih sayang dengan bantuan guru atau teman secara lisan dan tulis. 

3.6 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks cerita diri tentang keluarga dengan bantuan guru atau teman secara lisan dan tulis.

Soal PTS Kelas 1 Semester 2 Bahasa Jawa dan Kunci Jawabannya


KD 3.5 

Wacanen kanthi patitis !

Rekreasi Menyang Pesisir Prigi 

Nalika libur tahun baru, Beni sakeluarga dolan menyang Pesisir Prigi. Mangkat teko omah jam 7 isuk. Weruh sesawangan endah ing sakiwa tengene dalan atine Beni seneng. Tekan Pesisir Prigi watara jam 9, swasanane wis rame banget. “Ayo dha mudhun, wis teko!" dhawuhe bapak. "Pak, kulo punapa angsal dolanan wonten pinggir segara?” "Ya Beni, ning aja adoh-adoh.” "Matur nuwun bapak." Nalika dolanan, ora sengaja Beni ngrusakne dolanane adhike. “Sepurane yo Dhik, aku ora sengaja ngrusakne dolananmu.” "Iya Mas, ora apa-apa.” Sawise cukup Beni sakeluarga banjur mulih.

Wenehana tandha ping (x) aksara a, b, utowo c ing ngarep wangsulan kang bener ! 

1. Atine Beni seneng banget jalaran ....
A. diparingi hadiah dening ibu lan bapak 
B. dolan karo kancane 
C. weruh sesawangan endah ing sakiwa tengene dalan

2. Nalika ngrusakake dolanane adhike, Beni ngucapake... 
A. kula nuwun
B. matur nuwun
C. njaluk ngapura 

3. Nalika Lani disilihi potlot dening Siti, Lani ngucap ....
A. matur nuwun, Siti 
B. njaluk sepura, Siti 
C. aja sedih, Siti 

4. Aku diwenehi dolanan dening kancaku, aku ngucap....
A. sepurane, aku kowenehi dolanan 
B. matur nuwun, aku kowenehi dolanan
C. sesuk nyuwun maneh, ya 

5. Rini ora sengaja ngrusakne bonekane Dayu.
Rini ngucap .... 
A. Wis ora usah nangis, Dayu 
B. Sesuk tumbas boneka maneh wae
C. Aku nyuwun sepura Dayu, wis ngrusakke bonekamu 

6. Andin arep liwat ing ngarepe bu Wiji.
Andin ngucap .... 
A. Nderek langkung, bu 
B. Sugeng enjing, bu
C. Nyuwun pangapunten, bu 

7. Bu Elsa pamit marang Dayu, arep budhal lunga menyang Blitar.
Dayu ngucap .... 
A. Sugeng sare, bu 
B. Sugeng sonten, bu
C. Sugeng tindak, bu 

8. Ibu-ambal - sugeng - warsa.
Tembung ing dhuwur yen ditata dadi ukara, yaiku ... 
A. Ibu sugeng warsa ambal. 
B. Ibu sugeng ambal warsa.
C. Ibu ambal warsa sugeng. 

9. Nalika salaman ing dina riyaya, karo Bapak lan ibu kowe ngucap ...
A. Bapak kaliyan Ibu, kula nyuwun pangapunten. 
B. Bapak kaliyan Ibu, mangga dipun dhahar jajanipun. 
C. Bapak kaliyan Ibu, kula nyuwun sangunipun.

10. Risa wis suwi ora ketemu karo Mas Aldo, nalika ketemu Risa ngucap
A. Matur nuwun, Mas Aldo. 
B. Piye kabare sampeyan Mas Aldo ? 
C. Sepurane Mas Aldo, suwi ora ketemu.

KD 3.6

Wacanen kanthi patitis !


Resik lan Asri
Omahe Sari pancen cilik.
Senajan cilik nanging resik lan asri.
Akeh wit-witan lan kekembangan.
Pak Rahman, bapake Sari seneng marang tetanduran.
Bu Sinta, ibune Sari seneng resik-resik lan nata omah

Wenehana tandha ping (x) aksara a, b, utowo c ing ngarep wangsulan kang bener !

11. Irah-irahan (judul) wacan ing dhuwur yaiku ....
A. Omahe Sari 
B. Resik lan Asri 
C. Endah lan Resik

12. Omahe Sari senadyan cilik nanging ....
A. resik lan asri
B. endah lan mewah
C. reged lan sumpek

13. Sing seneng resik-resik lan nata omah yaiku ... .
A. Sari
B. Pak Rahman
C. Bu Sinta

14. Supaya resik latar lan omah kudu ..
A. dipel
B. disapu
C. dilap

15. Ngguwang wuh (sampah) kudu ing ....
A. pawuhan
B. kali
C. kerdus

16. Wuh-wuhan sing numpuk nyebabake ... sing ora enak.
A. rasa
B. swara
C. ganda/ambu

17. Budi lagi ... kaca jendela.
A. ngepel
B. ngelapi
C ngumbah

18 kerja - Bocah - bakti - kelas 1 - reresik - kelas.
Tembung ing dhuwur tatanen dadi ukara sing bener !
A. Bocah kelas 1 kerja bakti reresik kelas.
B. Bocah kerja bakti kelas reresik kelas 1.
C. Bocah reresik kelas 1 kerja bakti kelas.

19. Gatekno gambar ing sisih iki !


Apa wae sing dilakoni bocah kelas 1, nalika kerja bakti ?
A. Ana sing playon, bal-balan, lan lompat tali.
B. Ana sing nyanyi, nari, lan maca puisi.
C. Ana sing nyapu, sulak-sulak, lan ngresiki papan tulis.

20. Coba sebutna barang apa wae sing digawe reresik kelas !
A. sendhok, garpu, piring
B. sapu, sulak, cikrak
C. kasur, bantal, guling


Soal UTS atau PTS semester 2 kelas 1 SD/MI di atas disusun berdasarkan kisi-kisi. Soal penilaian tengah semester genap mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 1 SD/MI dari soal pilihan ganda. Pada tengah semester 2 setidaknya ada 2 KD Bahasa Jawa kelas 1 untuk bahan penilaian. 


Untuk bahan persiapan anak-anak menghadapi ujian atau ulangan harian, tengah semester, dan PAT kelas 1 mata pelajaran Bahasa Jawa yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat mengerjakan soal-soal latihan di atas yang sudah disertai dengan pembahasan dan kunci jawaban.