Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal PAT Kelas 6 SD/MI Bahasa Jawa dan Kunci Jawabannya

Soal dan PAT Kelas 6 SD/MI Bahasa Jawa dan Kunci Jawabannya

Muatan lokal Bahasa Jawa menjadi salah satu mata pelajaran diujikan pada Penilaian Akhir Tahun (PAT) bagi siswa kelas 6 SD dan sederajat. Kisi-kisi soal PAT mata pelajaran Bahasa Jawa dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Kisi-kisi ini sebagai acuan dalam penyusunan soal PAT mata pelajaran Bahasa Jawa. Materi yang diujikan mencangkup materi Bahasa Jawa kelas 6 semester genap.

Pelajaran Bahasa Jawa tidak dijadikan satu mata pelajaran tersendiri melainkan masuk dalam mapel Muatan Lokal. Dinas Pendidikan telah merancang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi dasar (KD), Silabus Muatan Lokal Bahasa Jawa dengan mengacu pada Standar Kelulusan K-13. Berikut soal PAT Kelas 6 SD/MI mapel Bahasa Jawa lengkap dengan kunci jawabannya.

SOAL PAT SD/MI KELAS VI MAPEL BAHASA JAWA

Ayo kerjakna soal-soal ing ngisor iki kanthi bener ! (KD 3.4)
Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 1,2,6,7,8, lan 16 !

Globalisasi

Globalisasi saka tembung “globe” (bola dunia) banjur dadi global, sing tegese mendunia. Globalisasi iku bisa digambarake menawa donya iku tanpa wates, marga saka majune ilmu pengetahuan lan teknologi, mligine teknologi informasi. Globalisasi ketengeran saka :
1. Wates antarane Negara tipis, tegese kedadeyan ing sawijining Negara gampang diweruhi  
    dening wong  Ing Negara liyane tanpa kudu mara menyang Negara kasebut.
2. Pawarta sak indenging jagad cepet sumebare. Iku kabeh krana canggihe system 
    komunikasi, kaya dene TV, HP, Internet lan liya-liyane.
3. Perdagangan utawa dol-tinuku antarane Negara siji lan sijine saya maju. 
Bocah-bocah mbesuk bakal dadi gurune bangsa, kanthi gedhene owah-owahan peradhapan krana globalisasi, generasai penerus bangsa kudu isa nyaring pangaribawa saka mancanegara. Pamrihe supaya bangsa Indonesia mbesuke ora bakal kelangan jati diri. Ora kelangan budaya kang adiluhung, kepara malah kudu bisa mbudidaya amrih lestari lan ngrembakane budaya bangsa. Salah sijine budaya Jawa sing nyata adiluhung iku awujud cangkriman, sing dadi babagan kang bakal kita sinaoni ing bab iki.  

Pilihen salah siji jawaban sing bener!

1.  Globalisasi iku bisa digambarake menawa donya iku tanpa … .
     A. pamrih                      B. wates                            C. rekasa                         D. susah
2. Manut wacan ing ndhuwur Kang bakal dadi gurune bangsa yaiku….
    A. wong tua                    B. Pak Lurah                  C. bocah-bocah          D. Pak Camat
3. Sing endeg di dhudhuk, sing dhuwur di urugi. Ukara kasebut kalebu cangkriman … .
    A. tembang            B. pepindhan         C. wancahan   D. blenderan/plesetan
4. Pitik walik saba kebon, tegese yaiku … .
    A. semangka               B. duren                C. nanas               D. melon
5. Gatekna tembang pocung ing ngisor iki!
Bapak pocung
Sasadulur ana pitu
Tan ana kang padha
Mati enem urip siji
Dulur pitu tan ana kang urip bebarengan
      Batangane tembang pocung ing ndhuwur yaiku … .
      A. Dina               B. korek               C. kebo           D. pitik

6. Kanthi gedhene owah-owahan peradhaban krana globalisasi, generasi penerus bangsa   
    kudu isa nyaring pangaribawa saka  … .
7. Yen ora iso nyaring pangaribawa/pengaruh, bangsa Indonesia mbesuke isa kelangan … .
8 . Perdagangan utawa dol tinuku saiki bisa migunaake sarana komunikasi  arupa  gadget    
     sing gampang   banget yaiku … .         
9. Bocah cilik tlusap-tlusup ana ing kebon kalebu cangkriman … .
10. Cangkriman kang wujude rupa cekakan tembung diarani cangkriman ….
11. Wong adol krambil dikepruki, kalebu jenis cangkriman … .
12. Wujude kaya kebo, ulese kaya kebo, lakune kaya kebo, nanging dudu kebo.
       Batangane cangkriman ing dhuwur yaiku … .
13.  Pitik walik saba amben. Batangane yaiku … .
14. Ceblokketan, batangane cangkriman kasebut yaiku … .
15. Lawa lima kalong papat dadi … .

Garapen manut prentahe !
16. Apa globalisasi iku ?
17. Sebutna papat  jenis-jenise cangkriman !
18. Gawea 3 wae tuladha kang kalebu cangkriman pepindhan/irib-iribing barang !

Ayo kerjakna soal-soal ing ngisor iki kanthi bener ! (KD 3.4)

Wira Usaha
Wira usaha yaiku usaha kanthi mandiri kanggo nyukupi kabutuhan urip. Wira usaha minangka proses nggawe lapangan kerja kanggo masyarakat lan bantu nyuda jumlah pengangguran. Kita ngerti menawa jumlah pengangguran ing Indonesia saya suwe saya akeh, apa maneh ing umur produktif ing antarane 18-25 taun. Dheweke kudu bisa kreatif lan inovatif golek gaweyan. Kabeh wong bisa duwe wirausaha menawa ana kekarepan kuat saka njero saben kita. Saiki uga ana akeh wirausahawan enom sing wis sukses nggawe lapangan kerja lan bisa entuk bathi sing akeh banget.

Pilihen salah siji jawaban kang bener!
19. Jumlah pengangguran ing Indonesia saya suwe saya akeh, yaiku ing umur produktif ing    
      antarane … .
      A. 29-30 taun                              C. 14-16 taun
      B. 18-25 taun                              D. 26-29 taun
20. Miturut wacan ing ndhuwur sing kudu ndueni sifat kreatif lan inovatif yaiku … .
      A. pedagang                  C. Wirausahawan             B. Karyawan                 D. Pak Tani    

Sesorah ing ngisor iki kanggo nggarap soal nomer 21, 22, 24, lan 25 !

Assalamualaikum Wr Wb.   
Ingkang kinurmatan Bapak Kepala  Sekolah, Bapak Ibu Guru, saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga sareng-sareng  muji syukur kunjuk dateng ngersanipun Gusti, dene sampun paring kenikmatan utaminipun arupi kesehatan. Alhamdulillah.
Bapak Kepala  Sekolah ingkang kawula hormati, wonten ing wekdal punika kula selaku wakil saking kelas setunggal ngantos kelas enem badhe ngaturaken laporan “kagiyatan pangempalan sumbangan bencana alam”
Kawontenan laporan badhe kula aturaken inggih punika :
Penyumbang : sedaya siswa SD Merdeka lan Bapak Ibu Guru
Sumbangan arupi : Arta sedaya ngempal Rp. 1.350.500,00
  Sumbangan obat-obatan
  Pakaian bekas ingkang taksih layak dipunagem
  Sedaya sumbangan sampun dipun kentunaken dhateng Posko  
                                   Bencana
Makaten atur kula selaku ketua pengumpul sumbangan bencana, wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten.
Wassalamualaikum Wr Wb.

21. Sing nindakake pidato ing ndhuwur yaiku … .
      A. Bapak Kepala Sekolah                        C. Bapak Ibu Guru
      B. Siswa kelas siji                                      D. Wakil Siswa
22. Bab sing diandharake ing pidato kasebut yaiku … .
       A. kegiyatan perpisahan kelas enem
       B. kegiyatan ngumpulake dhana kanggo bencana
       C. kegiyatan ngumpulake pakean bekas
       D. kegiyatan ngumpulake dhuwit
23. Isine pakurmatan marang para tamu sing rawuh kalebu … .
      A. uluk salam                                        C. isi
      B. purwaka                                            D. pangarep-arep
24. Olehe pidato manggon ing … .
       A.sekolahan            B. ngomah            C. bale desa             D. lapangan
25. Sedaya sumbangan sampun dipun kempalaken dhateng … .
       A. Sekolahan                     C. panti asuhan
       B. Bale desa                      D. posko bencana

26. Sesorah utawa pidato yaiku … .
27. Sebutna 4 jenise sesorah, miturut kaanan sesorah … .
28. Ciri-ciri basa ing pidato resmi lan pidato ora resmi yaiku … .
29. Bab-bab kang perlu digatekake nalikane sesorah yaiku … .
30. Intonasi basa ing pidhato resmi … .
31. Dudutan ing bagian pidhato utawa sesorah kalebu… .
32. Sesorah ing pasamungan temu manten kagolong pidhato … .
33. Metodhene  sesorah kaperang dadi 4 yaiku  … .
34. Kanggo kaanan resmi lumrahe pamicara maca naskah kang wis disiapake supaya … .
35. Pamicara bisa ngandarake pidhatone miturut ancas kalebu kaanan … .
36. Nalika pidhato swara kudu diucapake kanthi … .
37. Salam pambuka, pakurmatan, tetepungan, puji syukur, kalebu struktur pidhato bagian … .

38. Apa kang disebut metodhe ekstemporan?
39. Sebutna urutane utawa rantamane pidhato !
40. Gaewa tuladha wasana basa / panutup pidhato !

DOWNLOAD SOAL PAT SD/MI KELAS VI BAHASA JAWA

Soal ulangan akhir semester 2 atau PAT Kelas 6 Bahasa Jawa disusun berdasarkan kisi-kisi indikator kompetensi dasar (KD) muatan pelajaran yang muncul. Soal PAT kelas 6 SD/MI Bahasa Jawa terdiri dari soal pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Semoga latihan PAT kelas 6 SD/MI ini dapat melengkapi bank soal yang Anda miliki.

Untuk bahan persiapan menghadapi penilaian akhir tahun kelas 6 SD/MI dapat mengerjakan soal-soal latihan di atas yang dapat Anda download melalui tautan berikut ini: 

KUNCI JAWABAN SOAL PAT SD/MI KELAS VI BAHASA JAWA

1. B
2. C
3. D
4. C
5. A
6. mancanegara
7. jati diri
8. handphone / HP
9. pepindhan
10. wancahan
11. blenderan 
12. gudel
13. sulak
14. pace ceblok neng suketan
15. sanga / 9
16. donya iku tanpa wates merga saka majune ilmu pengetahuan lan teknologi mligine  
      teknologi informasi (menurut kebijakan guru)
17. wancahan, pepindhan, blenderan lan tembang
18. sega sakepel dirubung tinggi, gajah nguntal sangkrah, emboke wuda anake tapihan.

19. B
20. C
21. D
22. B
23. B
24. A
25. D
26. micara ing sangarepe wong akeh saperlu ngandarake panemu utawa pangerten ngenani 
      sawijining perkara (menurut kebijakan guru)
27. kaanan resmi, kaanan setengah resmi, kaanan ora resmi, kaanan liya-liyane
28. 
Basa ing pidhato resmi
1. Digunaake ing kahanan resmi
2. Intonasi dhatar
3. Ukarane ukara jangkep
4. Migunaake tembung baku

Basa ing pidhato ora resmi
1. Digunaake ing kahanan ora resmi
2.Intonasi swara munggah mudhun
3. Kerep nganggo ukara ora jangkep
4.  tembunge ora  baku

29. Carane nganggo klambi, carane ngadeg ing podium, carane nyekel mikrofon lan carane pidhato
30. dhatar
31. isi
32. ora resmi
33. impromptu, memoriter, naskah, ekstemporan
34. ora salah anggone pidhato
35. ora resmi
36. jelas
37. uluk salam lan purwaka
38. pidhato kang mung nyiapake pokok-pokok pidhato
39. salam pambuka, purwaka, surasa basa, dudutan, pangarep-arep lan wasana basa / panutup.

40. Makaten atur kula selaku ketua pengumpul sumbangan bencana, wonten kirang  
      langkungipun nyuwun pangapunten.
      Wassalamualaikum Wr Wb (menurut kebijakan guru)