Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal Penilaian Harian K13 Kelas 5 semester 2 Bahasa Jawa Tema 8

Soal Penilaian Harian K13 Kelas 5 semester 2 Bahasa Jawa Tema 8
Naskah soal penilaian harian atau ulangan harian pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa kelas 5 semester 2 tema 8 sesuai Kurikulum 2013.

Penilaian harian atau dulu dikenal dengan ulangan harian dilaksanakan setiap selesai subtema. Sedangkan untuk mata pelajaran muatan lokal bisa dilaksanakan per indikator atau kompetensi dasar. Salah satu mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan Kurikulum 2013 (K13) untuk jenjang kelas 5 SD/MI adalah mata pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa.

Pemetaan Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI sesuai Kurikulum 2013 perlu dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik dan mempermudah membuat soal evaluasi. Selain itu, mempermudah dalam membuat kisi-kisi soal dan melakukan analisis soal penilaian.

Berikut KD Bahasa Jawa kelas 5 sesuai Kurikulum 2013

3.1 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks narasi atau deskripsi.
3.2 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks tentang peristiwa faktual secara lisan dan tulis.
3.3 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi berbagai ragam gaya bahasa (basa rinengga/ lalongèt) dalam konteks komunikatif.
3.4 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi tembang macapat sesuai dengan kaidah.
3.5 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks cerita pewayangan/ topѐng dhâlâng.
3.6 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi pasangan aksara Jawa/ Madura sesuai dengan kaidah.

Soal Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas 5 Tema 8


Desaku Kang Asri
Ing desaku saiki lagi dianakake kegiyatan lingkungan .Saben warga kudu nata lingkungane dhewe – dhewe . Liwat pertemuan PKK ibu – ibu , diumumake kudu nandur tanduran arupa kembangan, sayur – sayuran, lan tanaman obat keluarga ( TOGA ) .

Saben dina aku lan adhiku diutus ibu resik- resik lan siram – siram . Warga sadesa kabeh nyengkuyung kegiatan iki .

Mula saya suwe desaku katon tumata , resik lan asri . Desa kang asri wargane ayem , tentrem , lan sehat .

A. Pilihen salah siji jawaban sing bener !

1. Irah – irahane wacan ing dhuwur yaiku ..................
A. Desa Kumuh
B. Tanduran Toga
C. Desaku Kang Asri
D. Desaku Kang Resik

2. Wacan ing dhuwur nyritakake ..............
A. PKK
B. Lingkungan Asri
C. Tanduran Toga
D. Desa Sehat

3. Saben warga kudu nandur TOGA. TOGA yen didawakake .................
A. Tanduran Obat Warga
B. Tanaman Obat Warga
C. Tanaman Obat Keluwarga
D. Tanam Obat Keluwarga

4. Karangan ing dhuwur kalebu karangan .......................
A. Biografi
B. Otobiografi
C. Narasi
D. Dheskripsi

5. Sapa sing kudu nyengkuyung kegiyatan nata lingkungan ing desa miturut wacan ing dhuwur ?
Jawaban pitakonan ing dhuwur yaiku..
A. Warga Desa
B. Kepala Desa
C. Bupati
D. Camat

B. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk !

6. Polahe bocah golek sekolahan kaya gabah.................mrana - mrene anggone daftar meksa durung kasil
7. Dhik Santi untune miji timun , mripate ..................... ayu banget .
8. Wajik kletik gula jawa
Luwih becik sing prasaja
Ukara iki kalebu ...........................
9. Drijine mucuk eri , bangkekane nawon kemit .
Tembung mucuk eri , lan nawon kemit kalebu tembung ....................
10. Pak Demang klambi abang
Disuduk manthuk – manthuk , iki kalebu ........................
11. Petruk irunge dawa ,wetenge mblendhing .Tembung irunge dawa lan wetenge mblendhing kalebu ...........................
12. Karangan sing mbeberake prastawa ( kedadeyan ) kanthi rinci diarani .........................
13. Panyandra iku ngrembuk perangane awak sing.......................
14. Mbak Riyana gandhes luwes merak .....................
15. Ngesah aret nganti landhep
Dadi murid kudu ....................

C. Garapen soal ing ngisor iki!

16. Mangan roti sacuwil, tulisen nganggo aksara Jawa!
17. Tulisen wujude pasangan Da, SA, La!
18. Budi nemokake dhuwite Agus .
Ukaratanduk ing dhuwur , owahana dadi ukara tanggap !
19. Aku dipundhutake klambi karo ibu .
Ukara tanggap ing dhuwur owahana dadi ukara tanduk !
20. Lare – lare sapunika sami sregep ngangsu kawruh .Apa tegese tembung ngangsu kawruh ?


Selengkapnya naskah soal penilaian harian atau ulangan harian pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa kelas 5 semester 2 tema 8 sesuai Kurikulum 2013 yang berformat .pdf dan belum disertai dengan kunci jawabannya dapat didownload melalui tautan berikut ini:


Soal penilaian harian kelas 5 disusun berdasarkan kisi-kisi. Soal penilaian harian mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 5 dari soal pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Untuk bahan persiapan anak-anak menghadapi ujian mata pelajaran Bahasa Jawa, khususnya kelas 5 dapat mengerjakan soal-soal latihan Bahasa Jawa di atas.