Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal Penilaian Harian Ke-3 Bahasa Jawa Kelas 5 KD 3.3

Soal Penilaian Harian Ke-3 Bahasa Jawa Kelas 5 KD 3.3
Soal ulangan harian atau penilaian harian Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI semester 1 KD 3.3

Salah satu mata pelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013 (K-13) untuk jenjang kelas 5 SD/MI adalah mata pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa. Penilaian harian tematik dilaksanakan setiap selesai subtema. Sedangkan untuk mata pelajaran muatan lokal bisa dilaksanakan per indikator atau Kompetensi Dasar (KD).

Guru harus melakukan pemetaan Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 di awal semester. Tujuannya untuk mempermudah guru waktu melakukan penilaian hasil belajar siswa dan membuat soal evaluasi. Selain itu, pemetaan KD juga mempermudah dalam membuat kisi-kisi soal dan melakukan analisis penilaian.

Lihat juga: Soal Ulangan Harian Ke-2 Bahasa Jawa Kelas 5 KD 3.2

KD mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 yang diajarkan di semester 1 adalah 3.3 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi berbagai ragam gaya bahasa (basa rinengga/ lalong├Ęt) dalam konteks komunikatif. Untuk soal ulangan harian atau penilaian harian Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI semester 1 KD 3.3 yang kedua dapat dilihat di bawah ini.

ULANGAN HARIAN KELAS 5 "WULANGAN 3"


Pilihen wangsulan sing paling bener kanthi menehi tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d !

Cuplikan Wacan :

Pak Tani karo anake teka ing tegalan. Anake bengok-bengok kesenengen nalika weruh ana Kidang kejiret. Lelorone padha mlayu nyedhaki papane si Kidang.
“Adhuh, Le ... awake dhewe wis kasep,” kandhane Pak Tani marang anake.
“Kasep pripun ta, Pak?”
“Kidange wis mati. Iki a, awake wis kaku. Malah wis diteleki manuk barang.” Kandha mangkono karo ngudhari tali sing njiret si Kidang.

Rumangsa tali sing njiret wis udhar, kanthi trengginas si Kidang mlumpat saka
papan kono, mlayu nggendring golek slamet. Manuk Cipluk saanak-anake ninggalake pinggir tegalan kanthi kebak rasa sukur, nututi playune Kidang.

1. Dongeng ing ndhuwur nyritakake sifat tulung-tinulunge ….
a. Manuk Ciplukan dan Kidang
b. Kancil Ian Manuk Ciplukan
c. Kidang Ian Pak Tani
d. Pak Tani Ian anake

2. Samangsa Pak Tani teka, kidang supaya ngakokake awake Ian nahan napas, jalaran ....
a. arep diteleki manuk
b. supaya dikira mati
c. arep dibeleh Pak Tani
d. supaya diwudhari taline

3. Kanthi trengginas si Kidang mlumpat sapa papan kono. Tembung trengginas tegese....
a. alon-alon
b. aras-arasen
c. cepet banget
d. banter

4. Adhik saweg sare wonten kamar. Tembung sare benere....
a. turu
b. tilem,
c. bobuk,
d. lesehan

5. Andi kula dereng wasul. Basa ngoko lugune wasul….
a. kondur
b. wangsul
c. bali
d. teko

6. Bapak durung kondur. Krama aluse durong ….
a. sampon
b. dereng
c. uwis
d. teko

7. Sadurunge ngombe obat, Pak Parlan dhahar dhisik. Tembung ngombe krama inggile.
a. ngunjuk
b. mimik,
c. nedha,
d. minum

8. Bapak duwe sawah rong kedhok. Ukara iki yen dikramakne….
a. Bapak gadhah sabin kalih kedhok.
b. Bapak kagungan sawah rong kedhok.
c. Bapak gadhah sawah rong kedhok.
d. Bapak kagungan sabin kalib kedhok.

9. Simbah ngagem nyamping corak Sidomukti enggal. Ukara iki ngokone...
a. Simbah ngagem jarit corak Sidomukti enggal.
b. Simbah ngagem jarit corak Sidomukti anyar.
c. Simbah nganggo jarit corak Sidomukti anyar.
d. Simbab nganggo nyamping corak Sidomukti enggal

Wacaneri cuplikari wacan iki!

Gunung lien dhuwure 2300 meter saka lumahing segara. Ing pucaking gunung ana kawah sing tansah kumebul. Ing kawah kono uga ana tiaga sing jerone kira-kira 200 meter. Ing kawah iki dadi panguripane para tukang tambang welirang. Welirang iki arupa barang pelikan (tambang) kang rupane kuning.

Welirang minangka bahan bakune peledhak. Uga kanggo bahan ana ing pabrik gula, kasmetik, rabuk gawean, obat-obatan upamane kanggo lara kulit. Saben dina atusan tukang tambang iki toh nyawa nyungkili welirang banjur dipikul ing pundhak digawa menyang papan sing kanggo ngumpulake welirang.

10. Tambang welirang iku ana……tlaga kawah gunung Ijen.
a.pereng
b. njero
c. njaba
d. dhasar

11. Kajaba kanggo bahan peledhak, welirang uga kanggo….
a. gula, obat Ian rabuk
b. gula, kosmetik, Ian rabuk
c. rabuk gawean, obat, lan kosmetik
d. obat lara kulit, rabuk gawean, kosmetik an bahan pemutih gula.

12. Ukara kang nuduhake sepira rekasane tukang tambang welirang yaiku....
a. Welirang banjur dipikul ing pundhak digawa menyang papan sing kanggo ngumpulake welirang.
b. Ing kawah kono uga ana tiaga sing jerone kira-kira 200 meter.
c. Tukang tambang iki toh nyawa nyungkli welirang banjur dipikul ing pundhak digawa menyang papan sing kanggo ngumpulake welirang.
d. Saben dina atusan tukang tambang toh nyawa nyungkili welirang.

13. Pak Sunar tindak Kediri.
tindak Kediri yen ditulis ngango aksara Jawa...
a. tinDkKdiri
b. tinFk- kediri
c. tinF K kkediri
d. tinF keDdiri

14. Tuku Telo menyang pasar. Telo yen ditulis nganggo aksara jawa ….
a. tl
b. tel
c. [t [lo
d. [t [l

15. p/di mznT au yen diwaca Latin muni . . .
a. Pardi mangan tahu
b. Parni mangan turu
c. Sarni mangan tahu
d. Sardi mangan tebu

16. Semprul ae pancen .... diwarahi bola-bali panggah ora isa.
a. kethul atine
b. cilik atine
c. Landhep dhengkul
d. kethul pikire

17. Wah, kadingaran temen ya, ngeneiki panase kaya mecah-mecahake sirah. Tembung sing digares tegese ….
a. panas banget
b. ora pati panas
c. panas
d. sumuk

18. Dhasar rai gedheg, dikandhani bola-bali ora nggugu. Rai gedheg tegese ....
a. ora gelem tumandang
b. ora duwe isin
c. ara gelem mikir
d. ora duwe dhuwit

19. Bocah sing . . . . ora disenengi kancane, amarga kerep njupuk duweke liyan.
a. dawa pikire
b. dawa atine
c. dawa tangane
d. dawa nalare

20. Wong sing ... kuwi ora dipercaya wong amarga omongane mencla-mencle.
a. lunyu late
b. lunyu tutuke
c. lunyu lambene
d. lunyu untune

21. Bocah kok ora trengginas, kiular-kiulur kaya …
a. bekicot
b. akune kul
c. manten ditemokake
d. tuma suwal

22. Diwulang kok ngembang duren, mung ndlongap-ndlongop wae. Kembang duren arane ….
a. gleges
b. karuk
c. diongop
d. maya

23. Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso. Roning mlinjo ku arane....
a. baladewa
b. sabrang
c. klaras
d. eso

24. Godhong mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso.
Terangno tegese ….
a. Godhong mlinjo = eso tegese sayah
b. Godhong mlinjo = eso tegese nyuwun
c. Godhong mlinjo = eso tegese ngaso
d. Godhong mlinjo = eso tegese sampun

25. Sasirepe angin lan swara gumuruh, muncul ula naga gedhe banget.
gumuruh saka tembung Iingga....
a. muruh
b. guruh
c. gumur
d. gumu

Soal penilaian harian Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI disusun berdasarkan kisi-kisi. Soal ulangan harian mata pelajaran Bahasa Jawa bisa  berupa soal pilihan ganda, isian singkat dan uraian. Untuk bahan persiapan anak-anak menghadapi ujian mata pelajaran Bahasa Jawa, khususnya kelas 5 dapat mengerjakan bank soal latihan Bahasa Jawa di atas.