Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal Penilaian Harian Ke-4 Bahasa Jawa Kelas 5 KD 3.4

Soal Penilaian Harian Ke-4 Bahasa Jawa Kelas 5 KD 3.4
Soal ulangan harian atau penilaian harian Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI semester 1 KD 3.4

Salah satu mata pelajaran muatan lokal untuk jenjang kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 (K-13) adalah Bahasa Jawa. Penilaian harian atau ulangan harian tematik dilaksanakan setiap selesai subtema. Sedangkan untuk mata pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa bisa dilaksanakan per indikator atau Kompetensi Dasar (KD).

Guru kelas harus melakukan pemetaan Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 di awal semester. Dengan pemetaan KD akan mempermudah untuk melakukan penilaian hasil belajar siswa dan membuat soal evaluasi. Selain itu juga mempermudah dalam membuat kisi-kisi soal dan melakukan analisis penilaian.

Lihat juga: Soal Ulangan Harian Ke-3 Bahasa Jawa Kelas 5 KD 3.3

KD mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 yang diajarkan di semester 1 adalah KD aspek pengetahuan 3.4 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi tembang macapat sesuai dengan kaidah. Untuk soal ulangan harian atau penilaian harian Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI semester 1 KD 3.4 yang ke-4 dapat dilihat di bawah ini.

SOAL ULANGAN HARIAN BAHASA JAWA KELAS 5 KD 3.4


Wenehana tanda (X) ing aksara A, B, C, utawa D ing sangarepe wangsulan sing paling bener!

Wacanen kanthi setiti tembang pucung iki kanggo garap 5 soal ing ngisor!

Bapak pucung rodho papat bisa mbengung
Wujud kothak dawa
Nguntal barang sakabehing

Yen wes nggereng banjur lunga tanpa kandha

1. Batangane tembang Pucung ing dhuwur yaiku….
a. Gajah
b. Kalung
c. Kawat listrik
d. Trek

2. Guru gatrane tembang pucung ing dhuwur yaiku…
a. 5
b. 6
c. 4
d. 8

3. Guru lagune tembang pucung ing dhuwur yaiku…
a. u, a, i, a
b. a, u, a, u
c. i, a, a, u
d. u, i, u, a

4. Guru wilangan tembang pucung ing dhuwur yaiku….
a. 12, 6, 8, 8
b. 12, 8, 8, 8, 8
c. 12, 7, 6, 7, 8, 5, 7
d. 12, 6, 8, 12

5. Gatra kepapat tembang pucung ing dhuwur yaiku….
a. Nguntal barang sakabehing
b. Yen wes nggereng banjur lunga tanpa kandha
c. Bapak pucung rodho papat bisa mbengung
d. Wujud kothak dawa

6. Pocung iku kalebu tembang apa….
a. Macapat
b. Kawi
c. Gedhe
d. Klasik

7. Cacahing tembang macapat iku ana….
a. 10 tembang
b. 11 tembang
c. 12 tembang
d. 13 tembang

8. Ing ngisor iki kang kalebu paugeran kang ngiket tembang macapat, kajaba ….
a. guru lagu
b. guru wilangan
c. guru sastra
d. guru gatra

9. Tegese guru gatra yaiku…
a. Cacahe wanda ing saben gatra
b. Dhong-dhinge swara ing pungkasane gatra
c. Cacahe gatra ing saben sapada
d. Cacahing huruf ing saben sagatra

10. Aturan-aturan ing tembang macapat diarani….
a. Paugeran
b. Cakepan
c. Adhedhasar
d. Katrangan

11. Dhong-dhinge swara ing pungkasane gatra ing tembang macapat diarani….
a. Guru gatra
b. Guru lagu
c. Guru wilangan
d. Geguritan

12. Tembang macapat uga diarani tembang….
a. Tembang tengahan
b. Tembang dolanan
c. Tembang gedhe
d. Tembang cilik

13. Cacahe wanda saben gatra ing tembang macapat diarani….
a. Guru wilangan
b. Pada
c. Guru lagu
d. Pupuh

14. Paugeran tembang Gambuh yaiku….
a. 12u 6a 8i 12a
b. 7u 10u 12i 8u 8o
c. 7u 10i 13o 9o 8i
d. 8u 8i 8a 8i 8a 8i

15. Ing ngisor iki jinis-jinise tembang macapat, kejaba…
a. Maskumambang
b. Megatruh
c. Mijil
d. Cublak-cublak suweng

Wacanen kanthi setiti kanggo garap 5 soal ing ngisor!

Sekar pangkur kang winarna
Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip
Ala lan becik puniku
Prayoga kawruhana
Adat waton puniku dipun kadulu
Miwah ingkang tata krama
Den kaesthi siyang ratri

16. Guru lagu lan guru wilangan gatra kepapat tembang ing dhuwur yaiku….
a. 7u
b. 7a
c. 8u
d. 8a

17. Guru gatra tembang ing dhuwur yaiku ana……gatra
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8

18. Guru wilangan tembang ing dhuwur yaiku…
a. 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8
b. 7, 10, 12, 8, 8
c. 8, 8, 8, 8, 8, 8
d. 10, 6, 10, 10, 6, 6

19. Paugeran tembang ing dhuwur yaiku….
a. 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a
b. 8i, 8a, 8e/o, 8a, 7a, 8u, 8a
c. 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i
d. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i

20. Tembang ing dhuwur arane tembang….
a. Sinom
b. Kinanthi
c. Asmarandana
d. Pangkur

21. Tembang macapat sing nduweni 10 gatra yaiku….
a. Dhandanggula
b. Pucung
c. Megatruh
d. Durma

22. Pirang-pirang gatra yen diklumpukake dadi siji diarani….
a. Pupuh
b. Guru lagu
c. Pada
d. Guru gatra

23. Wondene kumpulane pada iku diarani….
a. Pupuh
b. Guru wilangan
c. Guru lagu
d. Pada

24. Yen guru lagu tiba u, diarani teba….
a. Nglegena
b. Wulu
c. Taling
d. Suku

Wacanen kanthi setiti!

Kabeh iku mung manungsa kang pinujul,
Marga duwe lahir batin,
Jroning urip iku mau,
Isi ati klawan budi,
Iku pirantine ewong

25. Tembang ing nduwur arane tembang….
a. Megatruh
b. Pucung
c. Maskumambang
d. Durma

26. Paugeran tembang ing dhuwur yaiku….
a. 12u, 8i, 8u, 8i, 8o
b. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i
c. 12u, 6a, 8i, 12a
d. 12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i

Wacanen kanthi setiti!

Bapak pucung mlungker mlungker dudu kalung
Manggonmu neng tangan
Jarum mlaku rino wengi
Ngembrug wektu si pucung kagunan guna

27. Batangane tembang pucung ing dhuwur yaiku….
a. Sepur
b. Sabuk
c. Jam tangan
d. Gajah

28. Guru lagu gatra ke loro tembang ing dhuwur yaiku….
a. a
b. i
c. u
d. o


Soal ulangan harian Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI disusun berdasarkan kisi-kisi. Soal ulangan harian mata pelajaran Bahasa Jawa bisa  berupa soal pilihan ganda, isian singkat dan uraian. Untuk bahan persiapan anak-anak menghadapi ujian mata pelajaran Bahasa Jawa, dapat mengerjakan bank soal latihan Bahasa Jawa di atas.